תקנון האתר ePublish

תקנון האתר ePublish

תנאי שימוש באתר (עודכן לאחרונה ביום 2.4.2013)

כללי

ברוכים הבאים לאתר ePublish, אתר ההוצאה האלקטרונית (“האתר“) המופעל על ידי e-publish (“ספק השירות“). השימוש באתר ובכל תכניו כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בתכני האתר שייכות לספק השירות, או לצדדים שלישיים שהתירו לספק השירות להציג את התכנים שלהם באתר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (“המידע“).

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך לעשות שימוש במידע באופן הפוגע בזכויות הקנייניות של ספק השירות ובכלל זה, אסור לך להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את המידע ללא הסכמת ספק השירות לכך מראש ובכתב.

כמו כן אסור לך לעשות במידע כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום פגיעה בזכויות המוסריות של ספק השירות.

אחריות

השירותים והמידע המוצעים לך באתר (לרבות מדריכי פעולה ותכנים נוספים) מוצעים “כמות שהם” (“As Is”).

קבלת השירותים מותנית בהתקשרות בינך לבין ספק השירות על פי תנאי ההתקשרות הספציפיים של כל שירות.

ספק השירות אינו מתחייב שהשירותים המתוארים באתר או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך בעזרת תכני האתר והמידע יהלמו את צרכיך וציפיותיך.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספק השירות בגין התכונות של השירותים והמידע, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.

ספק השירות אינו נושא באחריות לטעויות או לשגיאות ביחס למידע והשירותים המוצגים באתר.

הנך פוטר את ספק השירות מכל אחריות לאופן שבו תעשה שימוש בשירותים והמידע.

ספק השירות עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, ספק השירות אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ספק השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

קישורים

באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיותך לבד.

ספק השירות אינו אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי ספק השירות לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

ספק השירות אינו מתחייב כי כל הקישורים (‘לינקים’) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והוא רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים והכל לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

שינויים באתר ובשירותים

ספק השירות רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים המפורטים באתר, כולם או מקצתם ולשנות מעת לעת את מבנה ומראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ספק השירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. ספק השירות שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש באתר ובשירותים המפורטים בו. משתמשי האתר נדרשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

פניות לספק השירות

בכל שאלה אודות השירותים המפורסמים באתר ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות ספק השירות, ניתן לפנות ישירות לספק השירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: info@epublish.co.il

ניוזלטר ודיוור ישיר

בהסכמתך לתנאי השימוש הנ”ל הנך מאשר בזאת את הסכמתך לקבל מספק השירות כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לספק השירות, מוצריו, שירותיה ופעילותן, באמצעות הדואר האלקטרוני שאת פרטיו תתבקש למסור לספק השירות כתנאי לקבלת הדיוור הישיר (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “המייל”). הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד ספק השירות ו/או מי מטעמו בגין קבלת הדיוור הישיר האמור באמצעות המייל. במידה שתהא מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליך לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: newsletter@epublish.co.il

פורומים ובלוגים (“פורום גולשים”):

האתר מאפשר במקומות הרלוונטיים לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות למידע המתפרסם באתר ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים או בתגובות לכתבות.

מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות למידע מהווה הסכמה לתנאי השימוש הנ”ל וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

כל האמור להלן בנוגע תנאי השימוש בפורום גולשים יחול, בשינויים המחויבים, על כתיבת ומסירת תגובה למידע המתפרסם באתר ועל העיון בתגובות של משתמשים אחרים.

התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי ספק השירות ו/או מי מטעמו. ספק השירות ו/או מי מטעמו אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים. ספק השירות אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

ההודעות שבפורום הגולשים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים – מובהר למען הסר כל ספק כי אין ספק התוכן אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

המשתמש ו/או המעיין בפורום הגולשים מאשר כי ידוע לו האמור לעיל וכי ידוע לו כי בשימוש בפורום הגולשים הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, לא מכובד, בלתי חוקי וכד’ – וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מספק התוכן בעניין זה.

המשתתף בפורום הגולשים מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

• לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

• לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

• לא לפרסם בפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לספק השירות ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

• לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח ההודעות כי ספק השירות וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של ספק השירות בלא כל מתן הודעה מראש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה ספק השירות ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזה ומתחייב לשפות את ספק השירות בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי פורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מידית לספק השירות בצירוף פירוט מלא.

ספק השירות אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים הבאים: (א) אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש – אינם חוקיים (ב) אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת (ג) אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה (ד) אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של ספק השירות.

ספק השירות רשאי להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

ספק השירות רשאי למחוק בעצמו כל מידע שיפורסם באתר, כולל מידע של גולשים או צד שלישי וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק השירות יהא רשאי למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות ו/או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש הנ”ל, או מסיבות סבירות אחרות.

הרשמה לשירותים

קבלת השירותים המוצעים באתר טעונה הרשמה והסכמתך לתנאי השימוש בהם. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל את השירותים.

ספק השירות ישתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידו והמפורטת להלן.

הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.

פרטיות

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר (“הנתונים”), יישמרו במאגר המידע של ספק השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו ייתכן ולא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

כאמור, ספק השירות רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

ספק השירות לא יעביר לצדדים שלישיים את הנתונים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) בעת שתרכוש מוצרים ושירותים מצד שלישי כאמור, יועבר אליהם המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר איתך (ב) במקרה שתפר את תנאי השימוש הנ”ל או אם תבצע באמצעות האתר פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה (ג) אם יתקבל בידי ספק השירות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי (ד) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ספק השירות (ה) בכל מקרה שספק השירות יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

ספק השירות יהא רשאי להציע לך לעשות שימוש באפליקציות שונות, בין אם באתר ובין אם באתרים אחרים (כגון פייסבוק), אשר עלולות לידע צדדים שלישיים (לרבות ברשתות חברתיות) כי קראת תכנים מסוימים באתר. בהורדת האפליקציה הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך ואין לך ולא תהיה לך בעתיד כל טענה ו/או דרישה ביחס לאמור לעיל.

אם ספק השירות יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת הוא יהא זכאי להעביר לישות זו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שישות זו תקבל על עצמו כלפיך את ההוראות הנ”ל.

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.

ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן: “Cookies”)

תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

אתה יכול למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy

שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל (ככל שלא מותקן Cookie של גוגל על מחשבך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

ספק השירות מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ספק השירות אין בהם בטחון מוחלט. לכן ספק השירות לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי ספק השירות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות

ספק השירות (או כל מי שיקבל היתר מספק השירות) והם בלבד, רשאים לפרסם באתר מסרים מסחריים מטעמו או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלו, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות-חלון קופצות (Pop-up או Pop-under), “באנרים”, או לפרסם בכל דרך אחרת שיחליט ספק השירות.

ספק השירות לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. ספק השירות אינו כותב, בודק, מוודא, עורך או מבקר את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

סמכות שיפוט
לבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי שימוש אלו.

צרו עמנו קשר

שם *

כתובת מייל *

נושא הפנייה

תוכן הפנייה

WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים